Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Osoba starająca się o wydanie dowodu osobistego winna wypełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz uiścić opłatę skarbową.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego wydawany jest nieodpłatnie w Urzędzie Gminy. Składa go osobiście osoba zainteresowana a osoby małoletnie (po ukończeniu 13 roku życia) w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoba niepełnoletnia uiszcza ponadto opłatę skarbową w kwocie 5 zł od wniosku chyba, że spełnia warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Do wniosku należy załączyć: odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim - odpis skrócony aktu małżeństwa), 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 mm w pozycji lewego półprofilu z odkrytym lewym uchem oraz dowód uiszczenia opłaty w kwocie 30 zł za wydanie dowodu osobistego

 Opłaty skarbowe:

Opłata w kwocie 30 zł za wydanie dowodu osobistego

Wnioski nalezy składać w siedzibie Urzedu Gminy Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, Al.Konstytucji 3 Maja 32, pok.205

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-21 15:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-23 13:33
MELDUNEK

Tryb załatwienia sprawy:

Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego":
potwierdzenie uprawnień do zamieszkiwania dokonane przez zarządcę (właściciela, współwłaścicieli) budynku
potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę (współ najemców), właściciela (współwłaścicieli) lokalu
Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy (współ najemców), właściciela (współwłaścicieli), którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość. Obecność wyżej wymienionych osób nie jest konieczna, jeżeli osoby te złożą podpisy na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego" i ich własnoręczność potwierdzi zarządca (właściciel) budynku imienną pieczątką.
Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku
mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia)
mieszkalnego-wydane przez organ nadzoru budowlanego.

 Wykaz dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy

Wniosek Zgłoszenie pobytu stałego (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) 

 Załączniki: oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego
dziecka złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika
(w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu )

Do wglądu: dowód osobisty
książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej)
decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów akt urodzenia dziecka z adnotacją o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego o prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (gdy rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu stałego)

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się.

Możliwości odwołań:

Nie przysługuje

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-21 15:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-23 13:34

Akta Stanu Cywilnego

mieszkańcom terenu Gminy Rawa Mazowiecka akty stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu) wydaje Urząd Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej przy Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka
96-200 Rawa Mazowiecka
Plac Piłsudskiego 5
tel. (0-46) 814 47 11


Etapy - czynności procedury
Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników
Brak zdefiniowanych czynności procedury.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-03-19 10:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-23 13:37

Opis strony

Redaguje: Lidia Stawińska, tel. (046) 814-42-41, ul. Aleja KONSTYTUCJI 3 MAJA 32, 96-200 Rawa Mazowiecka. lidia.stawinska@rawam.ug.gov.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7879
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-29 12:31