Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

WYKONANIE OGRODZENIA PRZY DRODZE PUBLICZNEJ

    W związku z pojawiającymi  się przypadkami samowoli budowlanych związanych z wykonaniem ogrodzeń przy drogach publicznych , Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej niniejszym informuje:

 Na podstawie art.30 pkt 1 ust.1 PRAWO  BUDOWLANE (Dz.U.Nr 106 poz poz.1126 z dnia 7 lipca 1994 roku) zgłoszenia właściwemu organowi wymagają budowy ogrodzeń od strony ulic, dróg , placów i innych miejsc publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót.

 W zgłoszeniu należy określić rodzaj , zakres i sposób wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia.Do zgłoszenia należy  dołączyć  dowód stwierdzający prawo dysponowania gruntem oraz w zależności od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki.

 Właściwy zarządca drogi ustala linię zabudowy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 poz.430).

 Do wykonania prac budowlanych można przystąpić , jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia  właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.

Niedopełnienie powyższych formalności powodować będzie konieczność rozbiórki postawionego ogrodzenia.

Dotyczy to również wykonywania ogrodzeń na starym fundamencie w miejscu  już istniejącego ogrodzenia .

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-23 14:43
Uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

UZYSKANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Podstawa prawna: art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958 z późn. zm.) oraz § 5, § 7, § 8, § 10a i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 24.01.1986r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986r. Nr 6, poz. 33, Nr 48, poz. 239; z 1995r. Nr 136, poz. 670; z 1997r. Nr 101, poz. 631; z 1998r. Nr 148, poz. 968, Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126; z 1999r. Nr 59, poz. 623; z 2000r. Nr 12, poz. 136 z późn. zm) oraz art. 104 k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1.       Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego złożony przez wnioskodawcę.

2.       Plan sytuacyjny z zaznaczonym terenem planowego zajęcia pasa drogowego.

3.      Projekt organizacji ruchu na czas robót prowadzonych w pasie drogowym (nie dotyczy reklam i obiektów handlowych).

OPŁATY:

1.     Opłata skarbowa:

- za wniosek – 5,00 zł,

- za każdy załącznik do wniosku – 0,50 zł,

- za wydanie zezwolenia, w którym będą naliczane opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - 76,00 zł.

Opłat skarbowych nie pobiera się za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania infrastruktury technicznej /przyłacze wody, przłącze energetyczne, itp./ do budynków mieszkalnch.

2.     Za zajęcie pasa drogowego: zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/81/2004 z dnia 19.03.2004.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, Al.Konstytucji 3 Maja 32, pok.202

 TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 7 dni.

 JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Samodzielne stanowisko pracy ds. utrzymania dróg gminnych – Inspektor Elżbieta Bonio, pok.103 tel. 0-46 814 45 10 w. 103

 TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:

- za odwołanie – 5,00 zł.

- za każdy załącznik – 0,50 zł. 

UWAGI:

1.       Podanie we wniosku nr telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może skrócić termin załatwienia sprawy.

2.      W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Stawińska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-11-23 12:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-23 13:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5242
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-11-29 14:24