Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

 

PROGRAM PROFILAKTYKI

 

„BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”

 

RELAIZOWANA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KONOPNICY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MEN  z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
  (Dz. U. nr 61, poz. 624 oraz z 2002r. Nr 10, poz.96).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego ( Dz. U. z 2002r. Nr 51, poz. 458).
 3. Uchwała Nr 172/2008 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
 4. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Konopnicy

 

 

Charakterystyka programu:

 

Przez profilaktykę rozumiemy wszelkie działania zmierzające do zapobiegania zjawiskom niekorzystnym dla zdrowia
i życia naszych uczniów.

Podejmowane w programie cele i zadania stanowią swoistą „szczepionkę” chroniącą dzieci przed złem i patologią.
Jest dostosowany do rozwoju psychicznego i intelektualnego ucznia szkoły podstawowej.
Uwzględnia oczekiwania uczniów, ich potrzeby i problemy.
Realizowany jest podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, warsztatów, prelekcji oraz w domu rodzinnym.
Program Profilaktyki „Bezpieczna i przyjazna szkoła” jest ściśle związany z Programem Wychowawczym Szkoły.

 

 

 

 

 

 

Cel główny:

 

Kształtowanie i nabywanie właściwych podstaw życiowych w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

1.     Potrafi unikać konfliktów, jest asertywny, dba o zdrowie fizyczne i psychiczne.

2.     Unika nikotyny, alkoholu, narkotyków, zdrowo i higienicznie się odżywia.

3.     Potrafi efektywnie gospodarować czasem wolnym.

4.     Świadomie i umiejętnie korzysta ze współczesnych środków audiowizualnych.

5.     Posiada umiejętności prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia.

6.     Zna i stosuje zasady higieny osobistej.

7.     Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w trudnych sytuacjach.

8.     Jest wrażliwy na problemy, które dotykają jego rówieśników.

9.     Zna i stara się przestrzegać praw i obowiązków ucznia.

10.                       Systematycznie realizuje swoje obowiązki szkolne i osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości.

 

Realizatorzy programu:

·         Dyrektor Szkoły

·         Nauczyciele

·         Psycholog Szkolny

·         Uczniowie

·         Rodzice

·        Pracownicy obsługi

Instytucje wspomagające:

·         PP-P

·         KPP

·         Komenda Straży Pożarnej

·         Gmina Rawa Maz.

·         Sąd Rejonowy

·         Zakład Opieki Zdrowotnej

·        KRUS

PROGRAM PROFILAKTYKI

Obszar

Cele szczegółowe

Zadania

Sposoby realizacji

Wykonawca

 

I  Kontakt z używkami

 

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom

1.Diagnoza stopnia zagrożenia uzależnieniami
(alkohol, papierosy, narkotyki)

 

 

 

 

 

Ankiety

Psycholog

 

2. Uświadamianie zagrożeń związanych z sięganiem po używki, alkohol, narkotyki, leki, papierosy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace plastyczne nt.
„Żyję zdrowo bez nagłów”

Nauczyciel plastyki

Wychowawca klas I-III

 

 

Warsztaty z psychologiem
nt. zagrożeń związanych
z uzależnieniem, kształtowaniem umiejętności odmawiania

Psycholog

 

Gazetka ścienna i szkolna

Pogadanka dla rodziców

Opiekun PCK

Psycholog

 

 

Lekcje wychowawcze, zajęcia świetlicowe

Wychowawca klas

Opiekun świetlicy

 

3. Zagrożenia wynikające z korzystania programów telewizyjnych i komputerowych niedostosowanych do wieku dzieci

 

 

Pogadanka

Zajęcia lekcyjne

Nauczyciel informatyki

Wychowawcy klas

 

 

II Zdrowy tryb życia

1. Promujemy zdrowy styl życia

1. Dbałość o higienę osobistą

Pogadanki na zajęciach lekcyjnych

Wychowawcy klas

 

Spotkania z pielęgniarką

Pielęgniarka

 

Zajęcia lekcyjne

Nauczyciel przyrody

 

Szczotkowanie zębów

Pielęgniarka

 

Rozmowy z rodzicami

Badania przesiewowe

Wychowawcy klas

Pielęgniarka

 

2. Dbałość o higienę żywienia

Pogadanki

Pielęgniarka

Wychowawcy klas

Nauczyciel techniki

 

Spotkania z rodzicami

Wychowawcy klas

 

Wykonanie na zajęciach kanapek, surówek, soków

Wychowawcy kl. I-III

Nauczyciel techniki

 

Konkurs piosenki o zdrowiu

Sanepid

Nauczyciel muzyki

Wychowawcy kl. I-III

 

3. Dbałość o zdrowy styl życia

Wypoczynek czynny i bierny

-          gry i zabawy

-          wycieczki

-          zajęcia sportowe

-          gimnastyka korekcyjna

-          turnieje sportowe

Wychowawcy klas

Nauczyciel w-f

Opiekun świetlicy

 

Pogadanka o AIDS- najgroźniejszej chorobie
XX wieku

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

Pogadanki, filmy

Wychowawcy klas

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

4. Kształtowanie zachowań przyjaznych środowisku

Teatrzyk – obchody Dnia Ziemi

 

Nauczyciel przyrody

 

Udział w Akcji „Sprzątanie

Świata”

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

Dbałość o tereny zielone
w najbliższym środowisku

Wychowawcy klas

 

Prace plastyczne

Wychowawcy klas I-III

 

III. Żyjemy bezpiecznie w szkole i poza nią

1. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w szkole i poza nią

1. Diagnoza stopnia poczucia bezpieczeństwa uczniów.

Ankiety

Psycholog

 

2. Kształtowanie u uczniów podstawy szacunku i tolerancji w stosunku do innych.

Warsztaty z psychologiem

Psycholog

 

Godziny z wychowawcą

Nauka form grzecznościowych

Wychowawcy klas

 

Spotkanie z samorządem

Opiekun Samorządu

 

3. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się na drodze, na przerwach, w oczekiwaniu na autobus, przestrzegania ustalonego zakazu opuszczania szkoły podczas przerwy oraz samodzielnego przechodzenia przez trasę ruchu

Pogadanki, zajęcia praktyczne

Wychowawcy klas

 

Karta Rowerowa

Turniej Ruchu Drogowego

Nauczyciel techniki

 

Spotkanie z policjantem

Policjant

 

Pogadanki dla rodziców

Wychowawcy klas

 

4. Zapewnienie w szkole bezpiecznych warunków nauki i odpoczynku

Utrzymanie obiektu
i pomieszczeń
w odpowiednim stanie technicznym zgodnie
z normami i przepisami

Dyrektor

Komisja BHP

Nauczyciel w-f

 

 1. Umiejętność zachowania się
  w sytuacjach kryzysowych

 

- udzielenie I pomocy

- znajomość sygnałów alarmowych

Zajęcia praktyczne

Pogadanki, zajęcia praktyczne na godzinach wychowawczych

Wychowawcy klas

Pielęgniarka

Nauczyciel techniki

Wychowawcy kl. I-III

 

 

 

- ewakuacja

Zajęcia praktyczne

Dyrektor

Nauczyciele

 

- bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych

Lekcje techniki

Zajęcia w k. I-III

Nauczyciel techniki

Wychowawcy kl. I-III

 

6. Bezpieczeństwo dzieci podczas prac polowych

Pogadanki na godzinach wychowawczych

Ulotki, zebranie dla rodziców

Wychowawcy klas

Przedstawiciel KRUS

 

7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie wycieczek

Regulamin wycieczki

Pogadanki

Organizator wycieczki

 

8. Bezpieczeństwo uczniów w czasie ferii zimowych i letnich

Pogadanki

Wychowawcy klas

 

9. Umiejętność zachowania
w kontaktach z nieznajomymi

Pogadanki

Spotkanie z policjantem

Drama

Wychowawcy klas

Policjant

 

10. Niwelowanie zachowań niebezpiecznych na terenie szkoły

Zajęcia indywidualne
z psychologiem

Psycholog

 

Rozmowy z rodzicami

Wychowawcy klas

 

Prowadzanie apelu „Procedury postępowania
w przypadku niewłaściwych zachowań”

Koordynator do spraw bezpieczeństwa

 

Gazetka Samorządu Uczniowskiego „Prawa
i obowiązki ucznia”

Samorząd Uczniowski

 

11. Przeciwdziałanie niszczeniu
i dewastacji mienia szkolnego

Zaznajomienie z procedurą postępowania – w przypadku szkody wyrządzonej w sposób złośliwy, zobowiązuje się rodzica ucznia do jej naprawienia

Wychowawcy klas

 

2. Rozpoznawanie i reagowanie na kryzysowe zachowanie dzieci

1. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych oraz udzielenie pomocy uczniom z trudnościami w nauce

Godziny wychowawcze

Praca indywidualna dziecka z nauczycielami

Wychowawcy klas

 

Zajęcia w-f, zajęcia pozalekcyjne

Nauczyciel w-f

Wychowawcy klas

 

Zajęcia indywidualne z psychologiem

Psycholog

 

Gazetka Samorządu Uczniowskiego

„Bezpieczeństwo i przyjazna szkoła”

Samorząd Uczniowski

 

Wizyty w domu dziecka

Wychowawcy klas

Psycholog

 

Zajęcia świetlicowe

Samopomoc koleżeńska

Kierowanie na specjalistyczne badania (dostosowanie wymagań, dysleksja, badania przesiewowe)

Opiekun świetlicy

Uczniowie

Wychowawca

Psycholog

 

2. Diagnoza oczekiwań uczniów w zakresie kół zainteresowań

Ankiety

Psycholog

 

3. Projektowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych jako formy organizowania czasu wolnego uczniów

Zajęcia pozalekcyjne

Opiekunowie kół

 

Wycieczki

Organizator wycieczek

 

 

Uroczystości klasowe

Wychowawcy klas

 

Dyskoteki

Samorząd Uczniowski

 

Rozgrywki sportowe

Nauczyciel w-f

 

4. Znajomość zasad zachowania się na lekcji, w szkole i poza nią (Kodeks Ucznia, procedury w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki, SSO)

Wycieczki

Zajęcia z wychowawcami

Wychowawcy klas

 

Apele porządkowe

Dyrektor szkoły

 

3. Integracja uczniów w szkole

 

1. Rozwijanie więzi uczuciowej

Godziny z wychowawcą (przyjaźń, koleżeństwo, empatia)

Wychowawcy klas

 

Wychowanie do życia w rodzinie (odpowiedzialność za słowo w kręgu koleżanek i kolegów)

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

Prace plastyczne „ Mój przyjaciel”

Opiekun świetlicy

 

Lekcje przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne

Nauczyciel

Rodzice

 

Film „Rozwiązywanie konfliktów”

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

 

2. Organizacja zbaw i uroczystości szkolnych

 

 

 

 

 

 

Dyskoteki

 

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

4. Stworzenie systemu zapobiegającego absencji uczniów

 

 

Uroczystości okolicznościowe np. Choinka, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet

 

 

Wychowawcy klas

 

 
 

 

1. Monitorowanie obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych, przestrzeganie ustalonych form usprawiedliwienia nieobecności i zwolnień z lekcji

 

Kontrola obecności uczniów

 

Nauczyciele

 

 

2. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami

 

Rozmowy z rodzicami

 

Wychowawcy klas

Psycholog

 

IV. Zagrożenia wynikające z patologii w środowisku

1. Przeciwdziałanie skutkom patologii w rodzinie

 

1. Propagowanie modelu właściwych relacji w rodzinie

Pogadanki

Wychowawcy klas

Psycholog

 

2. Objęcie opieką wychowawczą uczniów z rodzin zagrożonych

Obserwacji uczniów

Rozmowy z rodzicami

Współpraca z GOPS-em, policją, kuratorem sądowym

Zajęcia indywidualne
z psychologiem

Wychowawcy klas

Psycholog

 

3. Informacja nt. możliwości znalezienia pomocy w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu – punkty konsultacyjne

Przekazanie informacji dla uczniów i rodziców

Wychowawcy klas

Psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja:

 

Mierzalne wskaźniki ewaluacji:

 

1.     Dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne

2.     Zdrowie i higieniczne odżywianie się oraz zachowanie higieny osobistej

3.     Umiejętności organizowania czasu wolnego

4.     Świadome i umiejętne korzystanie z środków audiowizualnych

5.     Utrwalone zachowania asertywne. Uczeń wolny od uzależnień

6.     Prawidłowe reakcje w sytuacji zagrożenia

7.     Sukcesy uczniów, uzyskiwanie promocji

8.     Materialne wspieranie uczniów z rodzin biednych

9.     Pogłębianie umiejętności wychowawczo – profilaktycznych nauczycieli, przekazywanie wiedzy uczniom, rodzicom.

 

 

 

 

 

 

 

Każdego roku dokonuje się ewaluacji wybranego obszaru profilaktyki.

Do tego celu służą ankiety, rozmowy, obserwacje.

Ocena efektów realizacji dokonywana jest na końcoworocznym posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przekazywana do wiadomości Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-08-27 10:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1176
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-08-27 10:35