Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 rok.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabrać mogą radni oraz maksymalnie 15 mieszkańców gminy. Sesja absolutoryjna zaplanowana została na dzień 29 czerwca 2023 r. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Rawa Mazowiecka pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, pok. 305, w godzinach urzędowania. Formularz zgłoszenia do debaty stanowi załącznik do niniejszej informacji. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Po zakończeniu debaty nad raportem, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-05-31 11:17
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-31 11:19

WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej, Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi zwrócił się do Rady Gminy Rawa Mazowiecka z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej - ogółem - 2. Szczegóły poniżej.

drukuj (WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2024-2027)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-05-31 09:44
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-31 09:46

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - informacja WA.ZUZ.5.4210.384.2023.AS

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-05-31 08:17

ZAWIADOMIENIE NR Obwl 1 z dn. 04.05.2023 r. o terminie wizji lokalnej na nieruchomości po zakończeniu robót budowlanych:L.dz. 831 /RMW/MM/2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Pazurek
  data wytworzenia: 2023-05-08
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-05-08 22:14

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - obwieszczenie WA.ZUZ.5.4210.1161.2022.MK

drukuj (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - obwieszczenie WA.ZUZ.5.4210.1161.2022.MK)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2023-04-24
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-04-24 14:09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania:WA.ZUZ.5.4210.1161.2022.MK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Niwiński
  data wytworzenia: 2023-03-24
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-03-24 11:09

Zawiadomienie, że na wniosek Gminnego Zakładu do spraw Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, Aleja Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu BIOVAC SBR-0810-2 w Starym Kurzeszynie: WA.ZUZ.5.4210..1176.2022.AK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mateusz Niwiński
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-03-10 13:09

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

„Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (zasady Programu: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24980), Gmina Rawa Mazowiecka rozważa złożenie wniosku do ww. Programu.

Program obejmuje:

 • finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków. Dotyczy to zabytków, nad którymi opiekę, w rozumieniu art. 71 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami sprawuje jednostka samorządu terytorialnego albo jednostka organizacyjna podlegająca Wnioskodawcy, zaliczana do sektora finansów publicznych; 
 • udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy konkretnym zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków.

W związku z powyższym, podmioty spełniające warunki kwalifikujące do udziału w Programie i zainteresowane pozyskaniem dotacji, mogą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2023 roku składać wnioski o objęcie zabytku, którego są właścicielami, wnioskiem Gminy.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i adres wnioskodawcy;

2) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością;

3) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;

4) kosztorys planowanych robót;

5) kwotę wnioskowanej dotacji;

6) informacje o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane oraz informacje o wystąpieniu o takie środki złożone do innych podmiotów;

7) planowany do wykonania zakres robót;

8) orientacyjny termin realizacji robót.

W przypadku przyznania dotacji, wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić uprawomocnione pozwolenie na budowę lub zgłoszenie prac oraz zgodę konserwatora zabytków na prace związane z obiektem wpisanym do rejestru zabytków.

Dofinansowanie zostanie przyznane w formie dotacji celowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana a dotacja rozliczona do końca roku budżetowego, w którym nastąpiło przyznanie dotacji.

 

Złożenie ww. wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji przez Gminę.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
  data wytworzenia: 2023-01-16
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-01-16 08:44

Komunikat związany z preferencyjną sprzedażą węgla

Gmina Rawa Mazowiecka informuje, zgodnie z przepisem wskazanym poniżej, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy na okres o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy tj. od dnia 1 stycznia 2023 r.

Komunikat wydano na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
  data wytworzenia: 2022-12-29
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-12-29 10:58

Ogłoszenie z dnia 20.12.2022 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zamierza powołać na stanowisko Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie Pana Łukasza Jana Glimasińskiego. Na podstawie Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r poz.194) - zwracam się z prośbą do uprawnionych podmiotów o wyrażenie opinii dot. przedstawionego kandydata. Opinie w formie pisemnej można składać w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka , sekretariat - 202, Ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 32, do dnia 28.12.2022 roku.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 20.12.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Melon
  data wytworzenia: 2022-12-20
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-12-20 12:29

Sołectwo Leopoldów

Zgodnie z § 26 załącznika Nr 16 do Uchwały Nr V.23.15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Rawa Mazowiecka wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
Pisemne zrzeczenie się mandatu Sołtysa Sołectwa Leopoldów nastąpiło z dniem 01.11.2022 r.
Wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich Gminy Rawa Mazowiecka na kadencję 2023-2027 odbędą się w okresie od 30.01.2023 r. do 28.02.2023 r.
Wybory w Sołectwie Leopoldów zostaną przeprowadzone dnia 30.01.2023 r. W związku z powyższym nie przeprowadza się wyborów przedterminowych w Sołectwie Leopoldów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2022-11-07
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-11-07 14:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25.10.2022 r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Mrówczyńska
  data wytworzenia: 2022-11-02
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-11-02 12:03
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-02 12:05

Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2021 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabrać mogą radni oraz maksymalnie 15 mieszkańców gminy. Sesja absolutoryjna zaplanowana została na dzień 28 czerwca 2022 r. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Rawa Mazowiecka pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 27 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, pok. 305, w godzinach urzędowania. Formularz zgłoszenia do debaty stanowi załącznik do niniejszej informacji. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Po zakończeniu debaty nad raportem, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Przewodnicząca Rady Gminy
Rawa Mazowiecka
Katarzyna Klimek

drukuj (Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2021 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2022-06-02
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-06-02 09:19

Zawiadomienie - Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów, Etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka

W dniu 31 marca 2022r. (czwartek) ok. godz. 13:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie, Nowy Kurzeszyn 12 odbędzie się spotkanie m.in. z Wykonawcą Robót Budowlanych (WRB) prowadzącym prace w ramach: Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów, Etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka. Udział w spotkaniu jest otwarty dla zainteresowanych z terenu gminy Rawa Mazowiecka, szczególnie zapraszamy Właścicieli nieruchomości z terenu obrębów: Helenów, Jakubów, Nowa Wojska, Pokrzywna, Rossocha, Wilkowice, Żydomice, Nowy Kurzeszyn, Stary Kurzeszyn i Zakład Dośw. Rossocha przez które przebiega trasa budowanego gazociągu. Więcej informacji o projekcie Leśniewice - Rawa Mazowiecka jest na stronie: www.gaz-system.pl

infolinia: 691-706-706

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Pazurek
  data wytworzenia: 2022-03-23
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-03-24 08:29
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-24 08:29

Informacja dla właścicieli działek położonych w obrębach geodezyjnych: Jakubów, Julianów, Kaleń i Konopnica

W związku z budową gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn-Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów, w załączniku poniżej dostępne jest zestawienie powierzchni nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Jakubów, Julianów, Kaleń i Konopnica do wyłączenia z dopłat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Pazurek
  data wytworzenia: 2022-03-17
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-03-17 09:26
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-17 09:27

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: WA.RUZ.4210.31.2022.DK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-02-21 13:47
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-21 13:49

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii DLI-III.7620.13.2020.AW.18 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestorom w zakresie terminalu dla inwestycji pn." Budowa Gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn - Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Pazurek
  data wytworzenia: 2022-05-24
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-05-24 09:00

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej:GPB-II.7840.62.2021.AS/WM

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Łódzki
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-12-30 15:50

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej:GPB-II.7840.51.2021.MM/IK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Łódzki
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-12-30 15:47

Obwieszczenie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gaz System S.A.
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-10-11 15:21

Zawiadomienie o czynnościach opisu stanu nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: SGS Polska Sp. z o.o.
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-09-10 12:04

Decyzja - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie: WA.RZT.70.155.2021/7

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ryszard Polanowski
  data wytworzenia: 2021-09-09
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-09-09 13:44

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu: WA.ZPU.5.502.4.1.2021.MP-B

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-09-02 10:59

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej: GPB-II.7840.51.2021.MM/IK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łódzki Urząd Wojewódzki
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-07-30 09:17

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łódzki Urząd Wojewódzki
 • opublikował: Sylwia Tomasik
  data publikacji: 2021-07-16 08:34

Informacja dla właścicieli lasów

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka informuje że w dniu 09.06.202Ir. wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej z prośbą o poinformowanie właścicieli lasów o tym iż będą przeprowadzane prace związane z wykonaniem „Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”, oraz umożliwieniu pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów i wykonanie koniecznych czynności w ramach przedmiotowego zadania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-06-29 10:16

Zarządzenia Nr 35.2021 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rawa Mazowiecka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiktoria Wielgus
  data wytworzenia: 2021-06-22
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-06-22 17:23
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-22 17:24

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łódzki Urząd Wojewódzki
  • opublikował: Sebastian Kobierski
   data publikacji: 2021-06-18 18:39

Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawa Mazowiecka - Aktualizacja terminu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-06-15 11:38

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łódzki Urząd Wojewódzki
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-06-11 09:11

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łódzki Urząd Wojewódzki
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-06-10 10:51

Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2020 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  • opublikował: Sebastian Kobierski
   data publikacji: 2021-05-31 21:17
  • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
   ostatnia modyfikacja: 2021-05-31 21:17

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Łódzki
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-05-24 12:25

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Tomasik
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-05-19 13:31

Rozporządzenie nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na obszarze powiatu rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-05-18 20:15

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: WA.RUZ.4210.284m.2020.MJ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
  data wytworzenia: 2021-02-11
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-02-11 14:00

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-02-04 12:24
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-04 12:24

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
 • opublikował: Sylwia Tomasik
  data publikacji: 2021-01-28 12:14
 • zmodyfikował: Sylwia Tomasik
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-28 12:17

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologi: DLI-II.7620.1.2020.EŁ.5

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-10-30 15:09
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-21 09:01

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Decyzja GG.I.6622.1.4.2020.SK


 

Decyzja GG.I.6622.1.5.2020.SK


 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO: GPB-I.747.9.2020


 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-I.747.8.2020

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

drukuj (Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Wojciechowska-Fastyn
  data wytworzenia: 2020-09-09
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-09-09 14:08

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-I.747.8.2020

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-I.747.9.2020

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-I.747.8.2020


 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO: GPB-II.747.3.2020.GR

drukuj (OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO: GPB-II.747.3.2020.GR)

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-05-25 12:42

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-II.747.1.2020.AK


 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - informacja: WA.ZUZ.5.4210.1.148.2020.PK


 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-II.747.3.2020.GR


 

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego: GPB-II.747.3.2020.GR


 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB II.747.1.2019.MN/MM


 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO: GPB II.747.1.20 20 AK


 

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego: GPB-II.747.2.2019.MN/MM


 

Obwieszczenie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego: RŚV.7440.9.2019.PM


 

Obwieszczenie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego: RŚV.7440.8.2019.PM


 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO: GPB-II.747.2.2019.MNMM


 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO: GPB-II.747.1.2019.MMMN


 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie: WA.RUZ.421.397.2019.ID


 

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego: GPB-II.747.1.2019.MM/MN

Na podstawie art. 8 ust 1 pkt 3 w związku z art. 19a i 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1554, ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie rawskim, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek według katastru nieruchomości, w celu wykonania badań geotechnicznych /geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu w/c DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wronów ETAP III Rawa Mazowiecka – Wronów.


 

Zawiadomienie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska:RŚV.7440.8.2018.PM


 

Zawiadomienie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska:RŚV.7440.9.2019.PM.3


 

Decyzja o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: 143/1 o pow. 1,29 ha; 143/3 o pow. 0,04 ha; 145 o pow. 0,64 ha położone w obrębie Matyldów gm. Rawa Mazowiecka, stanową mienie gromadzkie.


 

Zawiadomienie o zebarniu uczestników scalenia, gruntów położonych w obrębie Ścieki gm. Rawa Mazowiecka, w sprawie wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów.


 

Zawiadomienie uczestników scalenia w sprawie podania do wiadomości Decyzji WOjewody Łódzkiego Nr GiK-II.7213.2.2018.TS z dnia 8 sierpnia 2018 r. dotyczącej wydanej przez Starostę Rawskiego decyzji o zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w obrębie Ścieki.


 

Zawiadomienie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie odwołania od decyzji Starosty Rawskiego z dnia 8 maja 2018 r. znak: GG.I.6625.1.2015.AM zatwierdzającej projekt scalenia gruntów części obrębu Ścieki gm. Rawa Mazowiecka.

drukuj (Zawiadomienie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie odwołania od decyzji Starosty Rawskiego z dnia 8 maja 2018 r. znak: GG.I.6625.1.2015.AM zatwierdzającej projekt scalenia gruntów części obrębu Ścieki gm. Rawa Mazowiecka.)


 

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji dot. scalenia obr. Ścieki

drukuj (Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji dot. scalenia obr. Ścieki)


 

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji dot. scalenia obr. Ścieki

drukuj (Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji dot. scalenia obr. Ścieki)


 

Decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów części obrębu Ścieki, gmina Rawa Mazowiecka


 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych - Mieszkańcy Sołectwa Podlas

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zawiadamia, że w dniu 20 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka (pok. 301, II piętro, sala konferencyjna), odbędą się konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Rawa Mazowiecka polegającej na włączeniu do Miasta Rawa Mazowiecka części obszaru Gminy Rawa Mazowiecka położonego w obrębie Podlas, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 38, 39/1, 39/3, 39/4, 40/6, 40/7, 42/1, 43/3, 81/4 i 81/5 o łącznej powierzchni 1,5799 ha.

Pierwszy termin zebrania – godzina  17ºº

Drugi termin- godzina 17³º.

Wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa proszę o przybycie na zebranie w wyznaczonym terminie.


 

Decyzja w sprawie mienia gromadzkiego w obrębie Garłów gm. Rawa Mazowiecka (działka nr 44 o pow. 1,45 ha)

W załączniku poniżej treść decyzji w sprawie mienia gromadzkiego w obrębie Garłów gm. Rawa Mazowiecka (działka nr 44 o pow. 1,45 ha).


 

Decyzja w sprawie mienia gromadzkiego w obrębie Garłów gm. Rawa Mazowiecka (działka nr 1 o pow. 0,32 ha)

W załączniku poniżej treść decyzji w sprawie mienia gromadzkiego w obrębie Garłów gm. Rawa Mazowiecka (działka nr 1 o pow. 0,32 ha).


 

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy w miejscowości Kurzeszyn.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy w miejscowości Kurzeszyn.


 

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów, położonych w obrębie Ścieki gmina Rawa Mazowiecka w celu okazania projektu scalenia


 

Decyzja w sprawie mienia gromadzkiego w obrębie Nowa Wojska gm. Rawa Mazowiecka

W załączniku poniżej treść decyzji w sprawie mienia gromadzkiego w obrębie Nowa Wojska gm. Rawa Mazowiecka.


 

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych w obrębie Ścieki

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych w obrębie Ścieki, gm.Rawa Mazowiecka dotyczącym wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów objętych postępowaniem scaleniowym. Szczegóły w załączniku poniżej.


 

Zawiadomienie o wyłożeniu wyników oszacowania gruntów obiektu Ścieki do publicznego wglądu

Zawiadomienie o wyłożeniu wyników oszacowania gruntów obiektu Ścieki do publicznego wglądu. Szczegóły zawiadomienia w załączniku.


 

Zawiadomienie o zebraniu uczestników w sprawie zapoznania się z wynikami oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w obrębie Ścieki.

Zawiadomienie o zebraniu uczestników w sprawie zapoznania się z wynikami oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w obrębie Ścieki. Szczegóły w załączniku poniżej.

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Podlas.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: 38 o pow. 0,37 ha; 113 o pow. 0,18 ha położone w obrębie Podlas gm. Rawa Mazowiecka, stanowią mienie gminne.

drukuj (Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Podlas.)

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie scalenia gruntów części obrębu Zarzecze, gmina Rawa Mazowiecka o łącznej powierzchni 9,7743 ha

drukuj (Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie scalenia gruntów części obrębu Zarzecze, gmina Rawa Mazowiecka o łącznej powierzchni 9,7743 ha)

Zawiadomienie o zebraniu w sprawie scalenia gruntów w obrębie Zarzecze

Zawiadomienie o zebraniu w sprawie scalenia gruntów w obrębie Zarzecze. Treść zawiadomienia w załączniku poniżej.

drukuj (Zawiadomienie o zebraniu w sprawie scalenia gruntów w obrębie Zarzecze)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21442
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-31 11:22:15