Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Obwieszczenie: WA.ZUZ.5.4210.1212.2022.AO

drukuj (Obwieszczenie: WA.ZUZ.5.4210.1212.2022.AO)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
  data wytworzenia: 2023-10-23
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-10-23 16:01

POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH: WUOZ-ZA.5161.725.2023.KGB

drukuj (POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH: WUOZ-ZA.5161.725.2023.KGB)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków
  data wytworzenia: 2023-10-03
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-10-03 13:12

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania znak: SAB.I.6740.15.2023. WK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
  data wytworzenia: 2023-09-18
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-09-18 14:24

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: WA.ZUZ.5.4210.806.2023.AR

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: WA.ZUZ.5.4210.806.2023.AR)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2023-09-08
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-09-08 14:43
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-08 14:44

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego: WUOZ-ZA.5161.725.2023.KGB

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
  data wytworzenia: 2023-08-24
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-08-24 20:55
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-24 20:58

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego: WA.RUZ.4210.151.2023.JW

drukuj (Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego: WA.RUZ.4210.151.2023.JW)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2023-08-01
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-08-02 14:19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania: WA.ZUZ.5.4210.743.2023.AS

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania: WA.ZUZ.5.4210.743.2023.AS)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2023-08-01
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-08-02 14:16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania: WUOZ-ZA.5161.725.2023.KGB

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków działając na podstawie art. 94, w związku z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840) oraz art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie powierzchniowych badań archeologicznych w ramach zadania „Weryfikacyjne badania powierzchniowe metodą AZP poszerzoną o analizę Lidar-u obszaru AZP 66-60 na 100 % obszaru województwa łódzkiego” na obszarze zilustrowanym w załączniku do niniejszego pisma. Wniosek o wydanie takiego pozwolenia został złożony 23.05.2023 r. (data wpływu do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi 23.05.2023 r.; data wpływu kompletnego wniosku 21.06.2023 r.) przez firmę „Barta” Pracownia Archeologiczno Konserwatorska Andrzej Bartczak.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania: WUOZ-ZA.5161.725.2023.KGB)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
  data wytworzenia: 2023-07-26
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-07-26 09:46
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-26 09:47

Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 rok.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabrać mogą radni oraz maksymalnie 15 mieszkańców gminy. Sesja absolutoryjna zaplanowana została na dzień 29 czerwca 2023 r. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Rawa Mazowiecka pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, pok. 305, w godzinach urzędowania. Formularz zgłoszenia do debaty stanowi załącznik do niniejszej informacji. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Po zakończeniu debaty nad raportem, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-05-31 11:17
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-31 11:19

WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej, Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi zwrócił się do Rady Gminy Rawa Mazowiecka z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej - ogółem - 2. Szczegóły poniżej.

drukuj (WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2024-2027)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-05-31 09:44
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-31 09:46

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - informacja WA.ZUZ.5.4210.384.2023.AS

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-05-31 08:17

ZAWIADOMIENIE NR Obwl 1 z dn. 04.05.2023 r. o terminie wizji lokalnej na nieruchomości po zakończeniu robót budowlanych:L.dz. 831 /RMW/MM/2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Pazurek
  data wytworzenia: 2023-05-08
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-05-08 22:14

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - obwieszczenie WA.ZUZ.5.4210.1161.2022.MK

drukuj (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - obwieszczenie WA.ZUZ.5.4210.1161.2022.MK)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  data wytworzenia: 2023-04-24
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-04-24 14:09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania:WA.ZUZ.5.4210.1161.2022.MK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Niwiński
  data wytworzenia: 2023-03-24
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-03-24 11:09

Zawiadomienie, że na wniosek Gminnego Zakładu do spraw Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, Aleja Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu BIOVAC SBR-0810-2 w Starym Kurzeszynie: WA.ZUZ.5.4210..1176.2022.AK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mateusz Niwiński
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-03-10 13:09

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

„Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (zasady Programu: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24980), Gmina Rawa Mazowiecka rozważa złożenie wniosku do ww. Programu.

Program obejmuje:

 • finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków. Dotyczy to zabytków, nad którymi opiekę, w rozumieniu art. 71 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami sprawuje jednostka samorządu terytorialnego albo jednostka organizacyjna podlegająca Wnioskodawcy, zaliczana do sektora finansów publicznych; 
 • udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy konkretnym zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków.

W związku z powyższym, podmioty spełniające warunki kwalifikujące do udziału w Programie i zainteresowane pozyskaniem dotacji, mogą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2023 roku składać wnioski o objęcie zabytku, którego są właścicielami, wnioskiem Gminy.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i adres wnioskodawcy;

2) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością;

3) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;

4) kosztorys planowanych robót;

5) kwotę wnioskowanej dotacji;

6) informacje o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane oraz informacje o wystąpieniu o takie środki złożone do innych podmiotów;

7) planowany do wykonania zakres robót;

8) orientacyjny termin realizacji robót.

W przypadku przyznania dotacji, wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić uprawomocnione pozwolenie na budowę lub zgłoszenie prac oraz zgodę konserwatora zabytków na prace związane z obiektem wpisanym do rejestru zabytków.

Dofinansowanie zostanie przyznane w formie dotacji celowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana a dotacja rozliczona do końca roku budżetowego, w którym nastąpiło przyznanie dotacji.

 

Złożenie ww. wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji przez Gminę.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
  data wytworzenia: 2023-01-16
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-01-16 08:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 556
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-23 16:01:43