Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Komisja Wspólna

Zawiadamiam, że dnia 8 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, al. Konstytucji 3 Maja 32 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2021-2030.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Klimek

Komisja SWiP

Na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 55 i § 58 Statutu Gminy Rawa Mazowiecka przyjętego uchwałą nr XLVI.296.18 z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5525) zwołuję VIII posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji na dzień 25 listopada 2020 r. (środa), godzina 10:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, al. Konstytucji 3 Maja 32.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia uchwały o umorzeniu zaległych podatków od środków transportowych i zwolnienia z opłat podatku za rok 2020.
5. Sprawy rożne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodnicząca
Komisji skarg wniosków i petycji
Małgorzata Czajka

drukuj (Komisja SWiP)

Komisja Rewizyjna

Informuję, iż w dniu 27.11.2020 r. o godzinie 13:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 Maja 32, odbędzie się kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
4. Wydatki GOPS na usługi opiekuńcze.
5. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2021.
6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Halina Skoneczna

drukuj (Komisja Rewizyjna)

Komisja Doraźna

Zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji doraźnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka, powołanej uchwałą nr XXVI.165.20 z dnia 20 listopada 2020 r., odbędzie się 1 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, al. Konstytucji 3 Maja 32.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Komisji doraźnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji doraźnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka.
5. Omówienie wniosku z dnia 21.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wręczenie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy w stosunku do radnego.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Klimek

drukuj (Komisja Doraźna)

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Rawa Mazowiecka na dzień 20 listopada 2020 r. (piątek) – godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, al. Konstytucji 3 Maja 32. Ewentualne uwagi i pytania proszę zgłaszać pod numerem telefonu: 46 858 25 40.

drukuj (ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY)


 

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2019

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Zgodnie z art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) termin przedstawienia raportu, przypadający w 2020 r., został przedłużony o 60 dni. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka, na której Wójt Gminy przedstawi Raport o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za rok 2019 odbędzie się 29 czerwca 2020 r., o godzinie 10:00 (sesja absolutoryjna).

drukuj (DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2019)


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2387
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-01 14:37