Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Rawa Mazowiecka na dzień  24 września  2021 r. (piątek) – godz. 12:00. Sesja odbędzie się w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach, Boguszyce Małe 2f. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rawa Mazowiecka, w roku szkolnym 2021/2022
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także kryteria i tryb przyznawania nagród
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rawa Mazowiecka
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania herbu Gminy Rawa Mazowiecka
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej 4109E Kurzeszyn - Janolin w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
12. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami
13. Interpelacje Radnych
14. Wolne wnioski i zapytania
15. Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Katarzyna Klimek

Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka transmitowana jest na stronie internetowej: https://youtu.be/HgiRGz9Z35E Archiwum transmisji: https://www.youtube.com/channel/UC4rv4nWc0fMj-i-JMkaP6L w Zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2021-09-17
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-09-17 09:15
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-24 08:23

Komisja Wspólna

Zawiadamiam, że dnia 22 września 2021 r. (środa) o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka. 

Proponowany porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka
4. Zaopiniowanie uchwały
a) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
b) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rawa Mazowiecka, w roku szkolnym 2021/2022 
c) w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także kryteria i tryb przyznawania nagród
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka
e) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rawa Mazowiecka
f) w sprawie zasad używania herbu Gminy Rawa Mazowiecka
g) w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
h) w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej 4109E Kurzeszyn - Janolin w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
5. Sprawy różne
6. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Katarzyna Klimek

Zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).

drukuj (Komisja Wspólna)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2021-09-17
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-09-17 09:13
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-17 09:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4533
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-24 08:23