Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Wybory Sołeckie 2023

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
   data wytworzenia: 2023-01-24
  • opublikował: Sebastian Kobierski
   data publikacji: 2023-01-24 14:49
  • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
   ostatnia modyfikacja: 2023-01-24 14:50

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Rawa Mazowiecka na dzień 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) – godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV.293.22 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów – Boguszyce, Konopnica, Lutkówka i Ścieki
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr III.13.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy Rawa Mazowiecka w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.14.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.15.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2030
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych Rady Gminy Rawa Mazowiecka
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Rawa Mazowiecka
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa
Mazowiecka na 2023 rok
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.136.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka
19. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 r.
20. Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka na rok 2023.
21. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami
22. Interpelacje Radnych
23. Wolne wnioski i zapytania
24. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Gminy
Rawa Mazowiecka
Katarzyna Klimek

drukuj (Zawiadomienie o sesji Rady Gminy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-01-18 11:07
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-18 13:41

Komisja Wspólna

Zawiadamiam, że dnia 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV.293.22 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów – Boguszyce, Konopnica, Lutkówka i Ścieki
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr III.13.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy Rawa Mazowiecka w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.14.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.15.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2030
11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII.220.21 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 2021 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych Rady Gminy Rawa Mazowiecka
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Rawa Mazowiecka
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka na 2023 rok
15. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego
18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego
19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.136.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka
20. Opracownie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka na 2023 r.
21. Opracownie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 r.
22. Sprawy różne
23. Zakończenie posiedzenia

Przewodnicząca Rady Gminy
Rawa Mazowiecka
Katarzyna Klimek

drukuj (Komisja Wspólna)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-01-18 10:59
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-18 13:43

Komisja ZOKSiOŚ

Zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska na dzień 26 stycznia 2023 r. (czwartek) godzina 11:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także kryteria i tryb przyznawania nagród
5. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska w roku 2022
6. Opracowanie planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska na rok 2023
7. Sprawy różne
8. Zakończenie posiedzenia

 

Przewodnicząca
Komisji ZOKSiOŚ
Halina Kielan

drukuj (Komisja ZOKSiOŚ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-01-18 11:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9360
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-24 14:50:44