Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Oś.271.2.2013 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2013-04-19 13:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2013-04-19
Data końca składania ofert: poniedziałek 2013-04-29 godz. 10:00
Oznaczenie: Oś.271.2.2013
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa Mazowiecka, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości tj: zmieszanych odpadów komunalnych oraz następujących frakcji odpadów gromadzonych w sposób selektywny: odpadów z papieru, tektury, odzieży i tekstyliów, tworzyw sztucznych i metali oraz szkła. Wykonawca odbiera również z PSZOK odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne i leki pochodzące z gospodarstw domowych a także odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji - w rozumieniu ustawy o odpadach.Urządzenia do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów tj. worki zapewnia Wykonawca. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie: 1)Powierzchnia Gminy Rawa Mazowiecka wynosi 16 398 ha. 2) Liczba mieszkańców: a) zameldowanych 8653, b) szacunkowa liczba osób mieszkających na terenie gminy 8195, z czego: 7678 mieszkających w zabudowie jednorodzinnej oraz 517 osób mieszkających w zabudowie wielorodzinnej z czego: 204 osoby - mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej w Rossosze 27 osób mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej w Rossosze 69 osób mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej na osiedlu w Pokrzywnej 217osób w pozostałych budynkach wielolokalowych. Pozostałe budynki wielolokalowe składają się od 2 do 6 lokali. 3)Szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi: 2253 4)Szacunkowa liczba nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Rawa Mazowiecka wynosi: 2187 W trakcie trwania zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców może ulec zmianie o około 5%. Kilometraż dróg wynosi w przybliżeniu ogółem 212,774 km, w tym: a) drogi krajowe: 13,25 km, b) drogi wojewódzkie: 18,00 km, c) drogi powiatowe: 65,289 km, d) drogi gminne publiczne: 44,235 km, e)drogi gminne wewnętrzne ok. 72,00 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale III SIWZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2013-04-19
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2013-04-19 13:35
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu21.03kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2013-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-04-19 13:36
 • SIWZ261kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2013-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-04-19 13:38
 • Formularz ofertowy42kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2013-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-04-19 13:37
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu30kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2013-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-04-19 13:39
 • Wykaz wykonanych usług13.21kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2013-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-04-19 13:39
 • Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych33.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2013-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-04-19 13:40
 • Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej36kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2013-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-04-19 13:41
 • Projekt umowy113.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2013-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-04-19 13:42
[drukuj]