Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008  r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 poz. 2373 ze zmianami), a także w związku z uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka Nr XXI.125.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, obręb Ścieki zmienionej uchwałą Nr XXXV.231.21 z dnia 30 listopada 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, fragmenty obrębu Ścieki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie do publicznego wglądu ww. projektu i prognozy oddziaływania na środowisko nastąpi w dniach od  20 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka  al. Konstytucji 3 Maja 32, pokój 101 w godz. urzędowania. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (z w/w opracowaniem) na stronie internetowej bip urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu  2 czerwca 2022 r. w budynku Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka  przy al. Konstytucji 3 Maja 32 o godz.1200  w sali konferencyjnej nr 301. Dyskusja ta odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres sekretariat@rawam.ug.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2022 r.

drukuj (Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Pazurek
    data wytworzenia: 2022-05-12
  • opublikował: Sebastian Kobierski
    data publikacji: 2022-05-12 13:15
  • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
    ostatnia modyfikacja: 2022-05-12 13:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29455
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-27 10:48:37